Elektronisk marknadsföring från Bayer AB Environmental Science

Print page

Information om dataintegritet

Med denna text vill Bayer AB (hädanefter ”vi”, ”vår” och ”oss”) i egenskap av personuppgiftsansvarig informera dig om hur vi behandlar personuppgifter och även få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter på det sätt som anges nedan.

Hantering av personuppgifter

Om inget annat uttryckligen anges i det följande är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster:

Hantering av kundrelationer

För att kunna hantera våra kundrelationer har vi ett datorprogram vari vi behandlar personuppgifter som:

 • Kontaktuppgifter: Denna kategori av personuppgifter inkluderar t.ex. ditt namn, adress, telefon-/mobiltelefon-/telefaxnummer, e-mail eller andra kontaktuppgifter som kan finnas online, såväl som information om din position och ditt medicinska intresse. Vi samlar in kontaktuppgifter vid våra möten med dig och från kommersiella adressleverantörer, men även från publika källor som t.ex. webbsidor. Vi använder kontaktuppgifterna för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster eller för att sprida viktig information om våra produkter.
 • Information om intressen: Eftersom vi kontinuerligt strävar efter att förbättra din upplevelse av våra produkter och tjänster samlar vi även in information, samt analyserar informationen, från våra möten med dig t.ex. när vi visar dig material på surfplattor.  Vi sparar då uppgifter om vilka ämnen som har visats för dig, hur länge och i vilken ordning dessa visades samt din respons på olika ämnen.

Marknadsföring och produktkommunikation

Vi kan komma att använda dina Kontaktuppgifter för att kommunicera med dig via telefon, mail eller annan elektronisk kommunikation (t.ex. fax, chattar på hemsidor, sms, meddelanden på messenger eller insamling genom vår kundtjänst on demand) för att kunna skicka marknadsföringsmaterial och information som beskriver de tjänster, produkter och evenemang som ligger inom ditt intresseområde. Vi behöver dock ditt samtycke för att få sända dig marknadsföringsmaterial och information via e-mail eller med annat elektroniskt kommunikationsmedel (”Elektroniskt marknadsföringsmaterial”) samt för telefonsamtal.

Analyser av ditt användande av vårt elektroniska marknadsföringsmaterial

För att kunna specialanpassa vårt Elektroniska marknadsföringsmaterial efter dina intressen och behov, vilket förutsätter att du samtycker till detta nedan, analyserar vi ditt användande av desamma, t.ex. om du har öppnat marknadsföringsmaterialet eller om du har klickat på någon länk i marknadsföringsmaterialet.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi överför eller bereder tredje part tillgång till dina personuppgifter i följande fall:

 • När vi använder oss av specialiserade tjänsteleverantörer som hjälper oss med att tillhandahålla våra tjänster. Sådana tjänsteleverantörer väljs med omsorg och vi övervakar dem kontinuerligt. Så som följer av tillämpligt personuppgiftsbiträdesavtal får de endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och i enlighet med våra direktiv.
 • Vi kan eventuellt komma att överföra personuppgifter till andra Bayerbolag såsom Bayer AS (Norge), Bayer A/S (Danmark) och Bayer AG (Tyskland) som är involverade med att tillhandahålla dig tjänster eller kommunikation, t.ex. angående evenemang utomlands som anordnas av ett lokalt Bayerkontor. Andra Bayerbolag kommer endast att skicka dig marknadsföringsmaterial via e-mail eller annat elektroniskt kommunikationsmedel om du samtycker till detta.
 • Dina personuppgifter kan också komma att överföras och behandlas i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), som kan ha en lägre säkerhetsstandard för personuppgifter än i de europeiska länderna. I sådana fall kommer vi försäkra oss om att lämpliga skyddsåtgärder vidtas vid behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. genom att förlita oss på EU-kommissionens beslut om adekvans, genom att träffa separata säkerhetsavtal med respektive part eller genom att använda oss av dataimportörer med lämplig sekretesscertifiering.

Lagringstid för personuppgifter

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna bibehålla vår kundrelation med dig. Om du under två (2) år inte har varit aktiv hos oss arkiverar vi dina personuppgifter under tre (3) år. Efter treårsperioden raderar vi personuppgifterna förutom i de fall då vi har en rättslig grund för att behålla dem (t.ex. då vi har ett pågående kontraktsförhållande eller en pågående tvist).

Dina rättigheter

Följande rättigheter har du enligt gällande lagstiftning:

 • Rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi behandlar om dig;
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända mot en behandling med grund i vårt berättigade intresse eller i allmänt intresse, inbegripet profilering med sådan grund, förutsatt att vi inte kan visa att våra intressen väger tyngre än ditt intresse, dina rättigheter eller friheter, eller att att behandlingen görs i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt till dataportabilitet;
 • Rätt att inge klagomål till Datainspektionen;
 • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi inhämtar, behandlar och använder dina personuppgifter med framtida verkan.

Om du önskar att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen skicka din undertecknade begäran till:

Bayer AB

Att: Personuppgiftsansvarig

Box 606

169 26 Solna

Eller ett mail till dataskydd@bayer.com